REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM lody24.pl

Sklep Internetowy lody24.pl działający pod adresem www.lody24.pl, prowadzony jest przez Wojciecha Stefanka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:

„GASTRONOMASZ” P.P.U.H IMPORT, EKSPORT. WOJCIECH STEFANEK, pod adresem:

85–758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 22a, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego numer NIP: 9532323777 oraz numer REGON:

092449850 [dalej: sprzedający].

dane kontaktowe:

adres strony internetowej: http://lody24.pl

adres poczty elektronicznej (e – mail): MAIL KLIENTA

tel.: +48 603 060 350

słowniczek:

sklep internetowy lody24.pl (dalej jako: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”) – sklep działający pod adresem http://www.lody24.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za

pośrednictwem sieci Internet;

magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;

dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z Magazynu za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez

Klienta w formularzu zamówieniowym;

klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, posiadająca konto Klienta w Sklepie Internetowym i dokonująca zakupu produktów oferowanych na stronie internetowej http://lody24.pl;

konto klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

strona produktowa– strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

podmiot realizujący płatność– zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową;

  

§ 1. przyjęcie i realizacja zamówienia

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych produktów Sklep Internetowy zamieszcza na stronie http://lody24.pl.

W ofercie Sklepu Internetowego znajdują się produkty zamieszczone na stronie internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta. Wszystkie produkty oferowane na stronie internetowej http://lody24sklep.pl są nowe i objęte gwarancją producenta, chyba że co innego wynika z opisu produktu zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego.

Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje na terenie całej Polski. Oferta Sklepu Internetowego skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://lody24sklep.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym jest utworzenie indywidualnego Konta Klienta w procesie rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W procesie rejestracji Konta wymagane jest wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, w którym Klient podaje:

adres e-mail, który stanowi Login;

ustalone przez siebie hasło dla Konta;

imię i nazwisko;

adres do doręczeń;

numer telefonu.

Rejestracja Konta Klienta jest możliwa jedynie po akceptacji treści Regulaminu. Po skutecznym zarejestrowaniu Konta, Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i zakupu towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego. Hasło do Konta wprowadzone przez Klienta do formularza rejestracyjnego nie jest jawne dla Sklepu Internetowego, który nie ponosi odpowiedzialności za skutki wejścia w posiadanie hasła do Konta przez osoby trzecie. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia.

Niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sklep Internetowy potwierdza zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji. W szczególnych przypadkach potwierdzenie złożenia zamówienia może nastąpić telefonicznie. Przelewu na rachunek bankowy, w przypadku wyboru tej formy płatności, należy dokonywaćpo potwierdzeniu zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient, składając zamówienie, zawiera ze Sklepem Internetowym umowę sprzedaży zamówionych produktów, która zostaje uznana za zawartą w momencie przesłania przez Sklep potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru:

rodzaju zamawianych produktów;

ilości zamawianych produktów;

sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy);

sposobu płatności.

Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie Sklepu.

W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany przez Klienta o stanie zamówienia wraz z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Klient ma prawo wówczas podjąć decyzję o sposobie realizacji złożonego zamówienia (częściowa realizacja, zmiana lub anulowanie całości zamówienia i odstąpienie od zawartej umowy).

W przypadku, gdy produkt jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i brak jest możliwości choćby częściowej realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 3 dni, licząc od dnia wysłania informacji, o której mowa w ust. 11. Jeśli Klient dokonał w tym czasie zapłaty za produkt - Sklep zwróci Klientowi kwotę zapłaconą za produkt, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty anulowania zamówienia. Do każdego zamówienia Sklep Internetowy wystawia fakturę VAT. Faktura wystawiona przez Sklep stanowi dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży.

Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu czasowej niedostępności niektórych produktów, Klient ponosi koszty dostarczenia tylko pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy.

Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego wskazania przez Klienta adresu dostawy.

  

§ 2. ceny towarów

Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty, w tym aktualne ceny produktów, na stronie http://lody24sklep.pl.

Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie:

zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

nie zawierają kosztów przesyłki.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Ceny towarów w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie dla zamówień składanych przez Klienta za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: http://lody24sklep.pl. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.lody24.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach obowiązujących w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Ewentualne promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

  

§ 3. zmiana zamówienia

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysłania przesyłki z zamówionymi produktami do Klienta. Klient może dokonać zmian w zamówieniu kontaktując się z Sklepem korzystając z wskazanych powyżej danych kontaktowych. Zmiany w zamówieniu mogą dotyczyć w szczególności: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za produkt została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

  

§ 4. formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:

przelew na rachunek bankowy;

kartą płatniczą za pomocą systemu płatniczego PayU.

Informacja o kosztach przesyłki będzie jest widoczna dla Klienta w momencie wyboru formy/sposobu dostawy. W przypadku wyboru płatności przelewem, informację o łącznej wysokości kwoty do zapłaty za zamówione produkty, kosztach przesyłki oraz o rachunku bankowym, na jaki należy dokonać zapłaty Klient otrzymuje w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 7 Regulaminu. WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA.

Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który nie odbierze w terminie zamówienia płatnego przy odbiorze z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie.

  

§ 5. czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep Internetowy, o którym mowa w §1 ust. 7 dla produktów będących na magazynie. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. W szczególnych przypadkach czas realizacji może wynieść do 30 dni o czym klient zostanie poinformowany. W przypadku towarów dostępnych na zamówienie czas realizacji uzgodniony będzie indywidualnie dla każdego zamówienia. W przypadku wyboru opcji płatność przelewem, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od podmiotu realizującego płatność tj. w dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu Internetowego należnej kwoty. W przypadku wyboru opcji płatność za pobraniem, przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po dokonaniu potwierdzenia złożenia zamówienia.

Wyjątkowo, na prośbę Klienta, zamówione produkty Klient może odebrać osobiście w Punkcie Odbioru pod adresem: ul Popiełuszki 26 w Bydgoszczy. Zamówienie na produkty, co do których Sklep Internetowy ustalił różny czas realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki określany jest wówczas na podstawie produktów o najdłuższym czasie realizacji, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, chyba że strony wspólnie ustalą warunki częściowej realizacji zamówienia. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

Z chwilą wysyłki zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail informację o wysłaniu zamówienia wraz z numerem listu przewozowego.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane anulując zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w danych kontaktowych. W przypadku, gdy zamówienie anulowano po uiszczeniu przez Klienta ceny nabycia zamówionych produktów, Sklep Internetowy zwraca Klientowi kwotę nadpłaty w terminie 14 dni.

Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionych produktów. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta w umówionym terminie, ponowna wysyłka zamówienia może nastąpić po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu Internetowego kwoty dodatkowych kosztów przesyłki, o czym Sklep poinformuje Klienta po bezskutecznej próbie doręczenia przesyłki.

W przypadku, gdy dostarczona przesyłka nosi ślady zewnętrznych uszkodzeń, fakt ten należy zgłosić kurierowi obecnemu przy odbiorze lub osobie wydającej zamówienie w Punkcie Odbioru. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w chwili odbioru. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem Klient jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Sklep Internetowy. Klient ma wówczas prawo odmówić przyjęcia przesyłki. Koszt wymiany towaru na zamówiony przez Klienta ponosi wówczas Sklep Internetowy.

Do każdego zamówienia dołącza się dowód sprzedaży w postaci faktury VAT / paragonu. Klient zobowiązany jest do wskazania w formularzu niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT, o ile nie uczynił tego podczas rejestracji konta Klienta.

  

§ 6. zwrot towaru

Klient indywidualny ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od daty odbioru zamówienia. 

W przypadku zwrotu zamówienia, Klient jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zwrocie zamówionych produktów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w danych kontaktowych w terminie określonym w ust. 1. Klient jest obowiązany wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota uiszczona tytułem ceny nabycia wraz z danymi niezbędnymi do przelewu. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru Sklep Internetowy zwraca Klientowi całość uiszczonej kwoty.

  

§ 7. warunki reklamacji

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu produktów (np. faktura VAT). Wady fizyczne (uszkodzenia) otrzymanych produktów Klient powinien zgłosić kurierowi w momencie dostawy i sporządzić protokół szkody. Reklamacje uszkodzeń bez sporządzonego protokołu szkody w momencie dostawy nie będą uwzględniane. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym. Reklamacji nie podlegają produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji i użytkowania.

Sklep Internetowy dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.

  

§ 8. dane osobowe

Przy dokonaniu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Zgodne z ustawą wskazaną w ust. 2 powyżej, Klienci Sklepu Internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz żądania usunięcia.

  

§ 9. postanowienia końcowe

Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e - maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 lipca 2016.

Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe jedynie po zapoznaniu się i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.